al contingut a la navegació Informació de contacte

INICI CAMPANYA PROTOCOLS ARBOVIROSIS

DIMARTS 25 JUNY 2024

Les arbovirosis transmeses per mosquits vectors estan esdevenint, cada vegada més, un important problema de salut pública, el qual només pot ser gestionat amb la col·laboració de totes les administracions, institucions implicades i amb la conscienciació de la població.
Així, la presència a Catalunya del mosquit tigre (Aedes albopictus), amb capacitat vectorial per transmetre els virus del Dengue, Chikungunya i Zika, i del mosquit comú (Culex pipiens), amb capacitat vectorial per transmetre el virus del Nil Occidental, determina la importància de dur a terme mesures de prevenció i control de mosquits a tot el territori per evitar casos i brots d’aquestes malalties.
Per tal de prevenir la presència i proliferació d’aquests vectors és important disposar d’un pla de prevenció i control de mosquits, basat en el control integrat de plagues, de manera que es prioritzin les mesures preventives (detecció i revisió periòdica de possibles llocs de cria de mosquits, mesures d’ordenament del medi, accions de sensibilització a la població, etc) i s’adoptin les mesures de control que siguin necessàries (tractaments larvicides i, si escau, adulticides).
A la pàgina web de l’Agència de Salut Pública de Catalunya podeu trobar informació detallada sobre les mesures a adoptar pel que fa al mosquit tigre a l’Estratègia per a la prevenció i el control del mosquit tigre a Catalunya aprovada en el marc de la Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i el Control de Mosquits vectors a Catalunya. Pel que fa al mosquit comú, podeu trobar informació en l’apartat sobre Recomanacions per a la prevenció i el control del mosquit comú. Així mateix, es disposa de diversos materials d’informació i sensibilització per a la ciutadania al mateix web de l’ASPCAT i al Canal Salut del Departament de Salut, i als webs d’altres entitats que formen part de la Comissió.
D’altra banda, us recordem que el Protocol per a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya i el Protocol per a la vigilància i control de la Febre del Nil Occidental estableixen les accions a dur a terme en els diferents nivells de risc d’arbovirosis. Aquests nivells estan definits en funció de la presència de mosquits vectors adults, de l’existència de casos de Dengue, Chikungunya o Zika, de la detecció de circulació del virus del Nil Occidental mitjançant la detecció d’infeccions recents en èquids, aus o mosquits, o per casos en humans de Febre del Nil Occidental.
A partir del moment en què es comença a observar la presència de mosquits adults actius en bona part del territori, s’inicia la comunicació dels casos de Chikungunya, Dengue i Zika que es trobin en període virèmic o que hagin passat part d’aquest període a Catalunya i els de Virus del Nil Occidental.
Tal com s’indica a l’Annex 1 dels Protocols (Taula de resposta segons el nivell de risc d’arbovirosi), durant l’època de presència de mosquits adults actius, quan es detecten casos d’aquestes malalties (i a partir del nivell 2 de risc) cal realitzar una inspecció entomològica a la zona del domicili de l’afectat i a aquelles zones per on s’hagi desplaçat o treballi, o en explotacions o espais amb aus o èquids afectats pel Virus del Nil Occidental.
La inspecció entomològica te l’objectiu de valorar la presència de mosquits vectors, recollir mostres de mosquits per analitzar la possible presència del virus, i indicar, mitjançant un informe, les mesures de prevenció i control de mosquits que cal adoptar, si escau, per part de l’ajuntament o dels titulars de les explotacions o espais, a fi i efecte de prevenir l’aparició de casos autòctons o d’un brot d’aquestes malalties.
Aquesta inspecció la realitzen els Serveis de Control de Mosquits (SCM) i, en el cas de la ciutat de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona. És necessari l’acompanyament d’un tècnic municipal per entrar al domicili de l’afectat i el dels veïns si cal, o a aquells espais o instal·lacions que sigui oportú en funció del cas. D’altra banda, les diputacions ofereixen el seu suport econòmic i tècnic per realitzar aquestes inspeccions, d’acord amb el criteri establert en cada àmbit territorial.
Finalitzada aquesta inspecció entomològica, els SCM lliuren un informe a l’ajuntament corresponent, indicant el diagnòstic de situació a la zona i, si escau, les mesures que cal adoptar al respecte. Destaquem la importància de realitzar aquestes mesures per evitar nous casos de la malaltia. L’Agència de Salut Pública de Catalunya fa un seguiment posterior del compliment d’aquestes mesures.
D’altra banda, els Departaments d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de Salut duen a terme accions de vigilància de la presència del mosquit tigre que permeten disposar d’un mapa de distribució d’aquest vector a Catalunya, el qual es pot consultar en l’enllaç següent: https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_medinatural/llista_sp_catalogades/artropodes/doc_enll/mapa-municipis-2023.pdf
A més, també es duu a terme una campanya de vigilància del virus del Nil Occidental en el mosquit comú en les zones amb antecedents de circulació d’aquest virus.
Per qualsevol dubte sobre els Protocols i els altres aspectes, us podeu posar en contacte amb el Servei de Protecció de la Salut o el Servei de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del vostre àmbit territorial.

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/MDO/arbovirosis/protocol_arbovirosis_cat.pdf 

INFORMACIÓ DE PREVENCIÓ MOSQUIT TIGRE:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/m/mosquit-tigre/ 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/M/mosquit-tigre/documents/fullet-mosquit-cat.pdf

INFORMACIÓ DE PREVENCIÓ MOSQUIT COMU:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/m/mosquit-comu/

XARXES SOCIALS:

Galeria d'imatges