al contingut a la navegació Informació de contacte

CONVOCATORIA DE DUES PLACES PER LES PISCINES MUNICIPALS

Es fa saber que les persones interessades en participar en el procès de selecció per optar a un treball com a controlador a les Piscines Municipals durant l'estiu del 2024, cal que registrin a les dependències municipals, o gestionin la petició per l'E-Tram

DIJOUS 02 MAIG 2024

-Model de sol·licitud.

● Formulari de sol·licitud d’acord amb el model normalitzat de l’Ajuntament, degudament signat.

● Fotocòpia del DNI o passaport, o document acreditatiu.

● Currículum vitae de la persona aspirant i documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per la fase de concurs. Si aquesta documentació no s’acompanya, els mèrits al·legats no seran tinguts encompte per l’òrgan de valoració ni es farà requeriment per aportar-los.

● Acreditació del nivell bàsic de català.

● Certificat d'inexistència d'antecedents penals de naturalesa sexual.

● EXPERIÈNCIA: privada (contractes, certificats acreditatius i vida laboral TGSS) i/o pública (certificat/s expedits per l'Administració competent).

● FORMACIÓ: mèrits que es vulguin acreditar (títols acadèmics i cursos de formació relacionats amb les funcions a desenvolupar; cal que hi figurin les hores formatives).

 

El termini per presentar aquesta documentació anirà del 3 de maig fins al 16 de maig de 2024, ambdòs inclosos.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb l'Ajuntament.

Gràcies per la vostra implicació.

Fitxers adjunts